Klub Sportowy Akademia Sportu Kiełczów przypomina, że od 1 Września obowiązuje nowy regulamin i deklaracja członkowska.
Osoby już zdeklarowane prosimy o niezwłoczne dostarczenie podpisanych nowych dokumentów do trenerów prowadzących.
Osoby nowe, które chcą dołączyć do klubu, również prosimy o składanie dokumentów do trenerów prowadzących. Jest to niezbędne do stworzenia bazy danych i posiadania kontaktu do Państwa oraz otrzymania przez dziecka koszulek treningowych.

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu.
Najważniejsze punkty:

§I. OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW/OPIEKUNÓW
5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania trenera o nieobecności dziecka na treningu lub zawodach (w przypadku zawodów sportowych najpóźniej 24h przed ich rozpoczęciem)
(…)
9. Rodzice/ opiekunowie mają obowiązek pisemnie poinformować o rezygnacji w zajęciach sportowych Klub Sportowego Akademia Sportu Kiełczów.

§V. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
1. Składka członkowska(http://poradnik.ngo.pl/skladki-czlonkowskie ) wynosi 100 zł miesięcznie o ile inaczej nie zarządzi Zarząd Klubu i jest płatna przez 12 miesięcy do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc na nr konta Klubu:
44 1090 2590 0000 0001 3270 0928 ; Przelew powinien zostać zatytułowany według wzoru:
Składka członkowska, sekcja, Imię i nazwisko dziecka, MM/RRRR; np. „Składka członkowska, Piłka nożna, Jan Nowak, 04/2016r.”.
2. Składka członkowska nie jest opłatą za treningi. Każde stowarzyszenie posiada swoich członków którzy co miesiąc uiszczają opłatę za członkostwo w klubie.
3. W przypadku gdy rodzice posiadają więcej niż jedno dziecko uczęszczające na treningi składka członkowska nie zmienia się i wynosi 100 zł miesięcznie, dotyczy to również w sytuacji ,gdy dziecko uczęszcza do więcej niż jednej sekcji.
4. W przypadku dużych zaległości finansowych, Zarząd Klubu może wykreślić zawodnika z listy Członków Klubu.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

REGULAMIN UCZESTNICTWA

KWETIONARIUSZ OSOBOWY