STATUT KLUBU SPORTOWEGO „AKADEMIA SPORTU KIEŁCZÓW”

z dnia 20 MARCA 2019 r.
I. Postanowienia ogólne

§ 1


Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy „Akademia Sportu Kiełczów” i działa na podstawie ustawy z dnia 25 kwietnia 2010r. o sporcie (Dz. U. 2010. Nr 127, poz. 857 ze zm.), ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20, poz. 104 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2


Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 3


Terenem działalności Klubu jest cały świat, a jego siedzibą jest Kiełczów.

§ 4


Klub może przystępować do stowarzyszeń lub innych związków i osób prawnych, których
przedmiotem działalności jest sport kwalifikowany.

§ 5


Barwami klubu są kolory czerwony, biały i czarny.

§ 6


1. W celu realizacji swoich celów statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.
2. Klub do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.
3. Klub opiera swoją działalność również na pracy społecznej ogółu członków.

II. Cele i środki działania Klubu

§7


1. Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej oraz zdrowotnej roli sportu wśród ogółu społeczności Kiełczowa i całej Gminy Długołęka, zapewnienie ogółowi mieszkańców przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Długołęka poprzez:

a) upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,

b) prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym
uwzględnieniem piłki nożnej,

c) uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również
organizowanych przez inne organizacje,

d) szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich i sędziowskich,

e) organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

f) promocję dorobku sportowego mieszkańców Gminy Długołęka na arenie krajowej.

2. Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe określenie celów i zadań publicznych zawieraj § 9-11 Statutu.

§ 8


Cele, wymienione w § 7 niniejszego Statutu, Klub realizuje w szczególności poprzez:

a) zrzeszenie osób wykazujących uzdolnienia sportowe, pragnących brać udział w zorganizowanym szkoleniu, a także osób pragnących zająć się pracą organizacyjną i wychowawczą,

b) powoływanie sekcji sportowych,

c) organizowanie szkoleń sportowych i zawodów sportowych dla mieszkańców Kiełczowa i Gminy Długołęka w różnych kategoriach wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych, w tym dla osób niepełnosprawnych i w kategorii masters,

d) organizację zawodów sportowych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe, uczestnictwo w państwowym systemie zawodów i rozgrywek,

e) rozwijanie i udoskonalanie bazy sportowej,

f) kształtowanie i przestrzeganie zasad etyki sportowej wśród zawodników,

g) organizację kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych dla kadry instruktorsko-trenerskiej i sędziowskiej oraz udział w takich samych formach zajęć organizowanych przez inne organizacje sportowe,

h) organizowanie obozów, obozów sportowych, wycieczek krajoznawczych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe i festynów mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa a jednocześnie pozwalających zorganizować
wypoczynek dzieci i młodzieży Kiełczowa i Gminy Długołęka,

i) współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,

j) promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play

k) wspieranie działań społeczności lokalnej Kiełczowa i Gminy Długołęka służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży,

l) współdziałanie z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i instytucjami w Polsce i zagranicą w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

III. Działalność pożytku publicznego

§ 9


Stowarzyszenie działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 15 i 17 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj.:

a) wypoczynku dzieci i młodzieży,

b) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

§ 10


1. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego Klubu objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych, tj.:

a) szkolenie dzieci i młodzieży

b) opracowywanie programów szkoleniowych i kontrola ich realizacji,

b) gromadzenie i upowszechnianie danych i materiałów dotyczących rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

3. Do działalności odpłatnej Klubu należy:

a) organizowanie obozów, wycieczek turystycznych, rajdów, wyjazdów na imprezy sportowe, festynów i imprez sportowych,

b) organizowanie szkoleń dla trenerów i instruktorów,

c) organizowanie zajęć w ramach ferii szkolnych dla wszystkich chętnych w celu propagowania sportu wśród dzieci i młodzieży,

d) organizowanie zawodów sportowych.

4. Dochód z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych o których mowa w § 9 i nie może być przeznaczony do podziału między członków Klubu.

§ 11


1. Klub współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności w obszarach wymienionych w § 9 niniejszego statutu.

2. W zakresie wykonywania zadań publicznych Klub w szczególności:

a) wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

b) informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności,

c) udziela konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności,

d) uczestniczy w zespołach doradczych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej.

IV. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12


Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne zobowiązujące się przestrzegać postanowień Statutu Klubu.

§ 13


Członkowie dzielą się na:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§ 14


1. Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na mocy uchwały Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji i uiszczeniu wpisowego. Osoby poniżej lat 18 zobowiązane są ponadto przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarowały na rzecz Klubu pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Klubu, uznają i wspierają działalność statutową Klubu oraz zostaną zaakceptowane przez Zarząd
Klubu. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.

3. Godność członka honorowego nadaje 2/3 głosów Walnego Zgromadzenie Klubu na wniosek Zarządu osobie, która położyła wybitne zasługi dla rozwoju sportu na polu wychowawczym, organizacyjnym lub szkoleniowym.

§ 15


1. Członkostwo ustaje w wyniku:

a) śmierci członka,

b) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi Klubu zaakceptowanej przez Zarząd uchwałą,

c) skazania prawomocnym wyrokiem Sądu na karę utraty praw publicznych;

d) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Klubu podjętej także na wniosek Zarządu sekcji w przypadku celowego lub uporczywego naruszania przez członka statutu lub działania na szkodę Klubu.

2. Zawiadomienie członków o wykluczeniu następuje poprzez ogłoszenie uchwały Zarządu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu lub na oficjalnej stronie internetowej klubu.

3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od zawiadomienie o wykluczeniu. Walne Zgromadzenie zobowiązane jest rozpatrzyć odwołanie podczas najbliższych
obrad. Do czasu rozpatrzenia odwołania decyzja Zarządu Klubu o wykluczeniu nie ma mocy wiążącej. Zarząd może jednak w tym okresie zawiesić członka w jego prawach.

§ 16


1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania postanowień statutu i popierania celów działalności Klubu,

b) przestrzegania uchwał władz Klubu i obowiązujących regulaminów,

c) dbania o dobre imię Klubu,

d) chronienia majątku oraz sprzętu zarówno Klubu, jak i powierzonego Klubowi w użytkowanie,

e) zachowania postawy godnej sportowca i działacza sportowego.

2. Ponadto członkowie zwyczajni obowiązani są do:

a) brania czynnego udziału w pracach Klubu,

b) reprezentowania barw Klubu,

c) brania udziału w szkoleniach;

d) regularnego opłacania składek członkowskich  ustalonej przez Zarząd Klubu w wysokości 150zł.

§ 17


1. Wszyscy członkowie zwyczajni mają prawo:

a) korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu stosownie do regulaminów i przepisów wydanych przez Zarząd;

b) korzystać z ulg i ułatwień członkowskich przewidzianych postanowieniami organów Klubu

c) zapoznać się z protokołami Walnego Zgromadzenia Klubu .

2. Ponadto członkom przysługuje:

a) prawo brania czynnego udziału w życiu Klubu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Klubu,

b) czynne prawo wyborcze o ile ukończyli 18 rok życia.

§ 18


Członek wspierający obowiązany jest do:

a) przestrzegania postanowień statutu i popierania celów działalności Klubu,

b) dbania o dobre imię Klubu,

c) zachowania postawy godnej sportowca i działacza sportowego.

§ 19


Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

a) korzystać ze sprzętu i urządzeń Klubu stosownie do regulaminów i przepisów wydanych przez Zarząd,

b) korzystać z ulg i ułatwień członkowskich przewidzianych postanowieniami organów Klubu,

c) brać czynny udziału w życiu Klubu i zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Klubu.

§ 20


1. Klub nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Klubu.

2. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio osób, z którymi członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, podległości służbowej.

3. Osoby wymienione w ust. 2 zwane są dalej w Statucie osobami bliskimi.

§ 21


Klub ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 22


Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

V. Organy Klubu

§ 23


Organami Klubu są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarząd Klubu

3. Komisja rewizyjna

4. Sąd Koleżeński

VI. Walne Zgromadzenie

§ 24


 

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem i władzą Klubu.

§ 25


 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) wybór i odwołanie członków Zarządu Klubu,

b) wybór i odwołanie prezesa Zarządu,

c) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz składu Sądu Koleżeńskiego,

d) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Klubu,

e) rozpatrywanie i ocena wyników działalności Klubu, rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Klubu, zatwierdzanie przedstawionych sprawozdań i udzielanie absolutorium Zarządowi, rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach. Walnemu Zgromadzeniu może być przedłożone jedno sprawozdanie. Sprawozdanie takie przedkłada prezes Zarządu po uprzednim zatwierdzeniu treści sprawozdania przez Zarządu Klubu,

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

g) rozpatrywanie i rozwiązywanie na wniosek Zarządu Klubu sekcji sportowych,

h) nadawanie i cofanie członkostwa honorowego Klubu,

i) podejmowanie uchwał w sprawie ewentualnego przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń lub osób prawnych,

j) uchwalanie zmian w statucie Klubu,

k) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Klubu.

§ 26


1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu przynajmniej raz do roku w terminie do dnia 30 czerwca.

2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na cztery lata.

3. Ponadto Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie:

a) na żądanie władzy rejestracyjnej;

b) na pisemne żądanie przynajmniej 1/5 członków, nie mniej jednak niż 30 członków zwyczajnych i honorowych;

c) w razie ustąpienia co najmniej połowy członków Zarządu.

W powyższych przypadkach Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie w takim terminie, aby mogło się odbyć przed upływem 8 tygodni od daty zgłoszenia lub zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 27


1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie Klubu powinni być zawiadomieni pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku zastąpienia Walnego Zgromadzenia przez Zebranie Delegatów, postanowienia ust. 1 mają zastosowanie tylko w odniesieniu do Delegatów, pozostali członkowie Klubu powinni być zawiadomieni o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Delegatów przez wywieszenie ogłoszenia bądź w biurze Klubu oraz na stronie internetowej klubu.

3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.

§ 28


Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 29


1. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.

2. Protokoły mogą przeglądać wszyscy członkowie Klubu.

§ 30


Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.

VII. Zarząd Klubu

§ 31


Zarząd będący najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami, kieruje całokształtem działalności Klubu i reprezentuje Klub na zewnątrz, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem Klubu.

§ 32


1. W skład Zarządu Klubu wchodzi od 2 do 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Klubu.

2. Członków Zarządu wybiera na wniosek prezesa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie głosuje albo na całą linię zaproponowaną przez prezesa, albo na każdego z zaproponowanych członków osobno. Przed głosowaniem Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę co do sposobu głosowania.

3. W razie ustąpienia członka Zarządu, odwołania go lub utraty mandatu na skutek ustania członkostwa Klubu lub z innych przyczyn, Zarząd – na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia dokonuje uzupełnienia swego składu, liczba członków
w ten sposób pozyskanych nie może przekraczać 50% składu Zarządu.

4. Zarząd wybiera ze swojego składu jednego wiceprezesa. Wiceprezes ds. organizacyjnych jest pierwszym zastępcą Prezesa.

5. Zasady działania Zarządu zawiera regulamin uchwalony przez Zarząd.

6. Członkiem Zarządu Klubu nie może być osoba, która:

a) pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Klubu w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 33


1. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie decyzji i czynności nie zastrzeżonych prawem i postanowieniami statutu dla innych organów Klubu, a w szczególności:

a) zawieszenie w czynnościach prezesa lub członka Zarządu, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia, o ile łamią oni istotne postanowienia statutu Klubu, działają na szkodę Klubu, dopuścili się przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu. Głosowanie nad zawieszeniem w czynnościach prezesa lub członka Zarządu odbywa się jawnie, chyba że Zarząd podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym,

b) powierzenia na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia funkcji prezesa innemu członkowi Zarządu w przypadku zawieszenia prezesa w czynnościach w trybie lit. A, ustąpienie lub śmierci prezesa, utraty przez prezesa mandatu na skutek
ustąpienia z członkostwa w Klubie,

c) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

d) sporządzanie planów szkolenia oraz planów działalności inwestycyjno-remontowej.

e) sporządzanie projektu budżetu Klubu,

f) prowadzenie działalności i gospodarki Klubu w ramach pozytywnie zaopiniowanych planów i uchwalonego budżetu,
g) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

h) wnioskowanie w sprawie powoływania lub rozwiązania sekcji sportowych.

i) zatwierdzenie wyboru Kierowników Sekcji wybranych przez Walne Zgromadzenie Sekcji,

j) nadawanie wyróżnień i godności członka honorowego członkom Klubu stosownie do regulaminu uchwalonego przez Zarząd,

k) zawieranie umów dzierżawy, najmu, sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład majątku Klubu oraz dzierżawny i najmu nieruchomości wchodzących w skład majątku,

l) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego.

m) ustalanie liczby przedstawicieli wybieranych przez poszczególne sekcje na Walne Zgromadzenie,

n) powołanie Kierownika Biura Klubu jako wykonawczej komórki administracyjnej Zarządu i ustanowienie regulaminu działalności Biura,

o) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Klubu, za wyjątkiem stanowisk pracy zastrzeżonych do kompetencji kierownika Biura,

p) przyznawanie stypendiów i nagród za osiągnięcia sportowe,

r) współdziałanie i współpraca z państwowymi organami kultury fizycznej  i jednostkami kultury fizycznej.

2. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym kierownicy poszczególnych sekcji.

§ 34


1. Zarząd sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przez członków dyscypliny sportowej  i organizacji.

2. Zarząd może nakładać następujące kary dyscyplinarne:

a) upomnienie,

b) zawieszenie w prawach członkowskich,

c) dyskwalifikacja,

d) wykluczenie.

3. Nakładanie kar odbywa się stosownie do postanowień regulaminu dyscyplinarnego uchwalonego przez Zarząd Klubu.

§ 35


Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

§ 36


1. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd Klubu.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu.

VIII. Komisja Rewizyjna

§ 37


1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków.

2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Klubu.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej względnie wyznaczony przez niego członek ma prawo brania udziały w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu delegatów sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli oraz wnioski w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo wydawania zaleceń władzom wykonawczym Klubu oraz żądania sprawozdania z wykonania tych zadań.

6. Komisja Rewizyjna może dokooptować w miejsce ustępujących nowych członków w ilości 2/3 wybranych na zasadach analogicznych jak Zarząd (§ 34 ust. 2).

7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

IX. Majątek klubu

§ 38


Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 39


Na fundusze i majątek Klubu składają się:

1. dotacje – subwencje, zapisy i darowizny;

2. wpływy z wpisów i składek członkowskich;

3. dochody z działalności statutowej;

4. wpływy z działalności gospodarczej dozwolonej przepisami prawa.

§ 40


Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku trwałego wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.

X. Postanowienia końcowe

§ 41


Rozwiązanie Klubu i zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.